…սահմանված կարգով եւ պայմաններով:

Հոդված 51. Ընկերության լուծարումը

1. Ընկերության լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է՝ առանց իրավունքները եւ պարտականություններն իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց անցնելու:

2. Ընկերությունը կարող է կամավոր լուծարվել ընդհանուր ժողովի որոշմամբ:

Ընկերությունը կարող է դատական կարգով հարկադիր լուծարվել միայն օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով:

Ընկերությունը կարող է լուծարվել նաեւ նրա սնանկության հետեւանքով:

3. Ընկերության լուծարումն իրականացվում է Օրենսգրքով սահմանված կարգով եւ պայմաններով: 

ԳԼՈՒԽ VII

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 52. Անցումային դրույթներ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

2. Մինչեւ ընկերությունների կանոնադրությունները սույն օրենքի պահանջներին համապատասխանեցնելը, եթե դրանցով նախատեսված են այլ նորմեր, քան սույն օրենքով, գործում են սույն օրենքի նորմերը:

3. Սույն օրենքի դրույթներն են կիրառվում այն հարաբերությունների նկատմամբ, որոնք սույն օրենքի համաձայն կարող են կարգավորվել նաեւ ընկերության կանոնադրությամբ, սակայն ընկերությունների կանոնադրությունները դրանք կարգավորող դրույթներ չեն պարունակում:

Սույն կետում նշված հարաբերությունները կարող են կարգավորվել նաեւ ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կողմից՝ մասնակիցների ընդհանուր թվի ձայների երկու երրորդով ընդունված որոշումներով: 
  
  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

21 նոյեմբերի 2001թ. 
ՀՕ-252

29.05.2002

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածում փոփոխություն կատարելու մասին

04.11.2002

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին

27.04.2004

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

24.11.2004

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

15.11.2005

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

09.04.2007

«Uահմանափակ պատաuխանատվությամբ ընկերությունների մաuին» ՀՀ oրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին

11.10.2007

«Uահմանափակ պատաuխանատվությամբ ընկերությունների մաuին» ՀՀ oրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին

26.12.2008

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին

21.12.2010

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին

22.12.2010

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

19.03.2012

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

19.03.2012

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Создать бесплатный сайт с uCoz